Obchodní a reklamační podmínky

Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost Dřevotříska.com s.r.o., se sídlem Žirovnická 3133 / 6, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, Česká republika, IČO: 17938431, zapsána u Městského soudu v Praze (dále jen "prodávající") a kupujícím, kterým předmětem je koupě a prodej materiálu a služeb na internetových stránkách www.drevotriska.com.

Kontaktní údaje prodávajícího:
E-mail: drevotriska@drevotriska.com, telefon: +420 739 689 583, poštovní adresa: Žirovnická 3133 / 6, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, Česká republika,
číslo účtu pro bezhotovostní platby: FIO BANKA 2002461336 / 2010

Smluvní strany se dohodli, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na internetových stránkách www.drevotriska.com, které provozuje prodávající, na základě které prodávající dodá materiál prezentovaný na těchto internetových stránkách kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé při uzavření kupní smlouvy a reklamaci materiálu.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou důvěrné, budou použité pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněné.

Dřevotříska.com používá marketingovou službu Google Analytics na účely inzerce online. Společnost Google zobrazuje reklamy www.drevotriska.com na webových stránkách na Internetu. Spolu se společností Google používá Dřevotříska.com soubory cookies (jako je například soubor cookie služby Google Analytics) a soubory cookies třetích stran (jako je například soubor cookie DoubleClick) na sledování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předcházejících návštěv uživatele na stránkach www.drevotriska.com a s cílem poskytovat přehledy o zobrazení reklam a interakci s takto zobrazovanými reklamami a reklamními službami související s návštěvami stránek www.drevotriska.com.

Pomocí Nastavení reklam můžou návštěvníci www.drevotriska.com deaktivovat službu Google Analytics pro grafickou inzerci a přizpůsobit si reklamy Reklamní sítě Google. Deaktivaci je taktéž možné vykonat prostřednictvím "Deaktivace pro web".

Objednávky

Kupující obdrží materiál a služby za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o specifický materiál a nebo službu na objednávku, a nebo materiál, který není na skladě, prodávající kupujícímu dopředu potvrdí telefonicky a nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněný měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu. Pokud kupující s takovou změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a ta nebude zrealizována.

Objednávat je možné následujícími způsoby:

Prodávající doporučuje kupujícímu objednávat přes elektronický obchod a nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

Kontrola a závaznost objednávky

Kupující je povinnen po odeslání objednávky přes elektronický obchod v doručením potvrzení objednávky zkontrolovat správnost všech zadaných údajů a to hlavně rozměry, množství, dekory, strukturu povrchu, způsob hranování a v případě, že je některý nesprávný, písemně požádat prodávajícího o jeho úpravu ještě před úhradou zálohové platby. Úhradou zálohové platby kupující potvrzuje správnost všech údajů a objednávka se stává závaznou.

Kupující úhradou zálohové platby taktéž potvrzuje, že je obeznámený s zobrazením dekoru, barevností a povrchovou strukturou materiálu v odeslané objednávce.

Změny a zrušení objednávky

Změna v objednávce, případně její zrušení je možné z vyrobních důvodů přijmout nejpozději v následující pracovní den (do 10. hodiny) po písemném potvrzení zaregistrovaní úhrady zálohové platby prodávajícím. Změny objednávky uskutečněné písemně (e-mailem drevotriska@drevotriska.com) nejpozději do druhého pracovního dne (do 10. hodiny) po písemném potvrzení zaregistrování zálohové platby prodávajícím je zpoplatněné poplatkem 390 Kč. Zrušení objednávky po 10. hodině druhého dne od písemného potvrzení zaregistrování zálohové platby prodávajícím je zpoplatněné poplatkem ve výši 100% přijaté zálohové platby.

Dodací lhůta

Standartní dodací lhůta pořezu dřevotřísky, posuvných dveří pro vestavěné skříně a dalšího materiálu vyráběného na míru je obyčejně 12 až 15 pracovních dní od zaregistrování zálohové platby prodávajícím.

Ve vyjimečných případech si prodávající vyhrazuje právo na krátkodobé prodloužení dodací lhůty.

Platební podmínky

Kupující po obdržení elektronického potvrzení své objednávky:

a. uhradí zálohovou platbu ve výši 70% celkové ceny objednávky bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího FIO BANKA 2002461336 / 2010. Pro rychlou identifikaci platby kupující uvede variabilní symbol, obdržený e-mailem od prodávajícího.

nebo

b. uhradí zálohovou platbu ve výši 70% celkové ceny objednávky a nebo plnou platbu ve výši 100% celkové ceny objednávky on-line platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay.cz.

Pokud kupující uhradil zálohovou platbu ve výši 70% celkové ceny objednávky, při převzetí objednaného materiálu uhradí prodávajícímu doplatek ve výši 30% z celkové ceny objednávky hotovostní platbou v prodejních a předváděcích prostorách kupujícího nebo v místě dovozu materiálu. Materiál zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky

Osobní odběr: materiál může převzít pouze fyzická osoba - kupující uvedený na objednávce resp. osoba k tomu kupujícím pověřená. Tato osoba se musí identifikovat platným občanským, nebo jiným identifikačním průkazem (pas, řidičský průkaz, karta pojištěnce...). Přesný čas osobního odběru je nutné v předstihu dohodnout na telefonním čísle +420 739 689 583. Místa osobního odběru jsou uvedená v sekci kontakt.

Materiál určený na osobní odběr musí kupující odebrat nejpozději do 7 pracovních dní od první výzvy na jeho převzetí. Po tomto termínu bude prodávající účtovat kupujícímu poplatek - tzv. "skladné" ve výšce 0,5 % z hodnoty objednaného materiálu za každý započatý den skladování nepřevzetého materiálu. Jak nebude dohodnuté dopředu jinak, prodávající bude skladovat nepřevzetý materiál maximálně 12 pracovních dní od první výzvy na převzetí.

Nepřevzatý materiál bude po 12 pracovních dnech od první výzvy na převzetí bez náhrady a bez možnosti vrácení zálohové platby zlikvidovaný.

Přepravní služba: materiál je možné dovézt prostřednictvím služby dopravy prodávajícího. Pokud není dohodnuté jinak, maximálně možná vzdálenost dopravy objednaného materiálu je 100km od odběrných míst prodávajícího. Ceny přepravy se řídí podle aktuálního ceníku dopravy v den objednávky.

Kupující je povinný ihned při převzetí materiálu překontrolovat stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněný odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvu - například neúplná nebo poškozená (viz. Reklamační řád).

Kvalita vyrobeného pořezu, posuvných dveří a komponent.

Přes veškerou snahu zabezpečit maximální kvalitní pořez dřevotřísky, nábytkové dílce jsou polotovary, proto můžou obsahovat nečistoty (prach, piliny, zbytkové lepidlo...) nebo drobné nerovnosti při aplikovaných ABS hranách. Toto však nemá žádný vliv na kvalitu výrobku a takovýto polotovar je potřebné kupujícím dočistit (technický benzín, acetón...) nebo dopracovat (brusný papír, pilník...) svépomocí. Po vzájemné dohodě kupujícího s prodávajícím může finální dočisťovací úkony na polotovarech vykonat prodávající.

Při ABS hranách různých tlouštěk může dojít k odchylce v barevném zobrazení dekoru - toto však není chyba výrobku a není to důvod na reklamaci dílce.

Prodávající zaručuje přesnost výroby nábytkových dílců z dřevotřísky a posuvných dveří pro vestavěné skříně +- 1 mm. Vodící kolejnice pro posuvné dveře dodá prodávající kupujícímu v "hrubém" rozměru tzn. s nadmírou 5 až 20 centimetrů. Po vzájemné dohodě kupujícího s prodávajícím může prodávající dodat vodící kolejnice upravené na čistý rozměr.

Reklamační řád

Záruční podmínky na materiál se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právnimi předpisy České Republiky. Jako záručný list slouží nákupní doklad - faktura.

Prodávající zodpovídá za chyby vzniklé na materiálu v záruční době pokud byly způsobené porušením povinnosti prodávajícího. Prodávající nezodpovídá za chyby materiálu, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl a nebo s přihlednutím k okolnostem, za kterých byla smlouva uzavřená, musel vědět.

Pokud není dohodnuté jinak, záruční doba je stanovená na 24 měsíců a začíná plynout od dne dodání materiálu kupujícímu. Práva zodpovědnosti za chyby na materiálu, na které se vztahuje záruční doba, zaniknou, pokud nebyla řádně uplatněná v záruční době. Právo kupujícího na reklamaci chyb materiálu taktéž zanikne, pokud nepodal kupující zprávu o chybách materiálu bez zbytečného odkladu potom, co kupující chybu zjistil a nebo při vyložení měl chybu zjistit při prohlídce podle tohoto reklamačního řádu.

Reklamaci, včetně odstranění chyby, je prodávající povinnen vyřešit do 30 dní od dne, kdy mu byla reklamace a nebo zpráva o chybách doručená, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud jde o chybu, které odstranění si vyžádá delší lhůtu než 30 dní a nebo o chybu, které uznání prodávajícím si vyžádá zpracování znaleckého posudku, je prodávající oprávněný prodloužit lhůtu vyřešení reklamace, maximálně však o 30 dní. O prodloužení lhůty je prodávající povinnen informovat kupujícího před uplynutím řádné 30 denní reklamační lhůty.

Pokud jde o chybu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně a řádně odstraněná. Pokud jde o chybu, kterou není možné odstranit, a která nebrání tomu, aby byl materiál řádné užívaný jako materiál bez chyby, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny materiálu. Pokud jde o chybu, kterou není možné odstranit, a která brání tomu, aby mohl být materiál řádně užívaný jako materiál bez chyby, má kupující právo na výměnu materiálu a nebo právo od kupní smlouvy odstoupit.

Záruka na posuvné dveře se vztahuje pouze na dveře do maximální šířky 1100 mm.

Jak postupovat v případě reklamace.

Při přebrání materiálu od přepravce si kupující pozorně zkontroluje dodaný materiál. Zásilku, která na první pohled vypadá poškozená (například poškozený obal), nepřebírejte.

Pokud je materiál poškožený, ač je obal neporušený, je potřebné o této skutečnosti prodávajícího informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od doručení materiálu a to písemně prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem (na drevotriska@drevotriska.com). Kupující bere na vědomí, že uplatnění nároků za chyby materiálu pro neúplnost a nebo poškození nebude po tomto termínu akceptované.

Vrácení materiálu v 14 denní lhůtě

Kupující je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 1829 OZ v lhůtě 14 dní od převzetí materiálu. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena. Toto právo má kupující i v případě, že objednávku uskutečněnou přes internet si vyzvedne osobním odběrem.

V případě, když materiál kupující nakupuje v souvislosti se svojí podnikatelskou činností (o čemž rozhoduje uvedení IČO v objednávce), právo na odstoupení nevzniká, neboť obchodní zákonník tuto možnost neumožňuje.

Spolu s vyplněným odstoupením spotřebitele od smlouvy a dokladem o koupi může kupující materiál vrátit osobně na místě osobního odběru prodávajícího a nebo zaslat materiál na adresu odběrného místa uvedeného v sekci kontakt.

Vrácený materiál se kupující zavazuje zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Při vrácení se kupující zavazuje doručit materiál nepoužitý, v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství apod.). Prodávající nepřebere materiál odeslaný kupujícím na dobírku.

Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný materiál v lhůtě 14 kalendářních dní od dne přijetí vráceného materiálu na zákazníkem uvedený účet.

Dodržení 14 denní lhůty - pro dodržení je rozhodující, kdy je prodávajícímu doručené odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí písemná informace kupujícího, že chce odstoupit od smlouvy, případně samotné doručení odstoupení s materiálem.

Lhůta pro odstoupení trvá 14 kalendářních dní a začíná plynout následující pracovní den od převzetí - například pokud si převezme kupující materiál ve středu, první den se počítá čtvrtek. Ale pokud si kupující převezme materiál v pátek, první den se počítá pondělí.

K vrácenému materiálu musí kupující vždy přiložit dokument, který potvrdí, že materiál zakoupil u prodávajícího (například potvrzující e-mail objednávky nebo faktura). Zároveň je potřebné přiložit odstoupení od smlouvy.

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy podle § 1829 OZ, pokud bylo zboží upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

Použití nábytkových dílců (dřevotřískové došky nařezané a ohranované na míru)

Nábytkové dílce z laminované dřevotřísky, desky nařezané a ohranované na míru se používají v nábytkářském průmyslu jako nábytkové dílce na výrobu kuchyňských linek, vestavěných skříní a koupelnového, dětského či obývacího nábytku. Pokud vyrábíte nábytek svépomocí v domácích podmínkách (např. vlastnoruční kuchyně, vestavěné skříně svépomocí...), jsou nábytkové dílce řezané a hranované na míru ideálním řešením a ulehčením vaší práce.

Údržba nábytkových dílců

Povrch dvířek a nebo nábytkových dílců se doporučuje ošetřovat pouze vodou s přídavkem saponátu bez obsahu písku a jiného brusiva a utírat jemným hadříkem či houbičkou bez drsného povrchu. Povrchovou úpravu je možné poškodit rozpouštědlem, mechanickým namáháním jako je škrábaní a tření zvýšeným tlakem předměty s ostrým a nebo brusným povrchem.

Skladování nábytkových dílců (dřevotřískové došky nařezané a ohranované na míru)

Nábytkové dílce musí být u prodávajícího a kupujícího skladované v suchých a krytých prostorech chráněných proti prachu. Ukládají se "na ležato" na rovné podložky tak, aby nedošlo k jejich přehnutí, mezi jednotlivými dvířkami a nebo dílci musí být vložky z papíru a nebo jiného měkkého materiálu a nesmí být vystavené povětrnostním vlivům (déšt, mráz...).

Stránka používá cookies. Pokračováním v prohlížení těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.

 • Rozvoz a odběr v okolí Brna

  2024-05-06 11:28:41


  U objednávek, které není potřeba uskladnit můžete nyní zvolit možnost dopravy v okolí Brna až do 25 km. Více informací a kontakt na řidiče naleznete na stránce Doprava a Kontakt v sekci "Osobní odběr a rozvoz Brno".

 • Vyřazení dekorů z nabídky

  2024-01-18 12:57:36

  Nová kolekce plošných materiálů EGGER bude uvedená do prodeje v blízké době. S ní souvisí vyřazení dekorů níže z aktuální nabídky:
  - Aluminium F 509 ST2
  - Bamenda šedobéžová 1115 ST12
  - Bříza mainau 1733 ST9
  - Bardolino šedé 1146 ST10
  - Dub sorano 1137 ST12
  - Dub sorano 1334 ST9
  - Fineline 1424 ST22
  - Titan 501 ST2
  - Wenge mali 3058 ST22
  - Whitewood 1122 ST22
  Tyto dekory budou dostupné pouze do vyprodání zásob, respektive v případě dostupnosti u dodavatele dekor dodáme pouze při odběru na celá plata - tedy je nutno odebrat vše, včetně zbytků a odřezků.

Archív novinek >>